Ban Giám Đốc
Ban lãnh đạo gồm Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc bệnh viện, Ông Trần Quyết Tiến - Phó giám đốc bệnh viện, Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó giám đốc bệnh viện, Ông Trần Minh Trường - Phó giám đốc bệnh viện, Bà Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó giám đốc bệnh viện

 

 

Giám đốc

GS.TS.Nguyễn Trường Sơn

                           

         Phó giám đốc           Phó giám đốc            Phó giám đốc        Phó giám đốc

                 PSG.TS.Trần Quyết  GS.TS.Nguyễn Văn PGS.TS.Trần Minh PGS.TS.Phạm Thị Ngọc

                        Tiến                        Khôi                       Trường                    Thảo           

Các Tin Khác