Ban Giám Đốc
Ban lãnh đạo gồm Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc bệnh viện Ông Trần Quyết Tiến - Phó giám đốc bệnh viện Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó giám đốc bệnh viện Ông Trần Minh Trường - Phó giám đốc bệnh viện Bà Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó giám đốc bệnh viện

 

 

Giám đốc
PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

                                     

     Phó giám đốc                  Phó giám đốc                Phó giám đốc              Phó giám đốc   

  PGS. TS. Trần Quyết    PGS. TS. Nguyễn Văn    PGS. TS.Trần Minh   TS. Phạm thị Ngọc 

                                                                                Tiến                                 Khôi                           Trường                        Thảo                                                                 

 

 


 

Các Tin Khác